Planowanie & projektowanie

Du?o jest w ?rodku

Ró?ne mog? by? wymagania dotycz?ce przygotowania i sortowania, tak ró?ne s? wytyczne przy realizacji ka?dej instalacji. Ennex podczas planowania i projektowania wspó?pracuje ?ci?le ze swoimi Klientami.

Odzyska? ze ?rodka to co najlepsze

Ennex specjalizuje si? w budowie instalacji i urz?dze? dla sektora gospodarki odpadami. Ka?de zadanie wymaga specyficznego rozwi?zania.

Nasze produkty przedstawiaj? jedno rozwi?zanie, które oferuje naszym Klientom maksymaln? dok?adno??, niezawodno?? i sprawno??.

Ka?da instalacja do przetwarzania, czy optymalizacja istniej?cej instalacji jest indywidualnie dopasowywana do wytycznych ze strony Klienta.

Nasi do?wiadczeni in?ynierowie nie opracowuj? tylko kszta?tu instalacji, lecz równie? s? do dypozycji podczas prowadzenia projektu, wykonania i monta?u, a? do udanego uruchomienia.